بی بی حکیمه خاتون
19 اردیبهشت

پروژه عمرانی بی بی حلیمه خاتون فرسمانه(به همت خیر دکتر محمد ابوالمعصوم)